Cevher'de Eğitim


NEDEN CEVHER?

     Bir okul düşünelim. Bilime ve öğrenciye önem veren, temel derslerin yanı sıra öğrenciye milli duyguları maneviyatı öğreten, kendi kişiliğini bulmasını sağlayan, ailesine ve çevresine saygılı her konuda aktif düşünen derslerinde başarılı cevher gibi öğrencileri içinde barındıran, samimi öğretmenleriyle öğrenciye sevgiyle yaklaşan bir okul. Böyle bir okul var mı? Demeyin. Çünkü bu düşündüğümüz okulun diğer adı CEVHER KOLEJİ

 

CEVHERDE MATEMATİK

    Matematik günümüzün bilinen en eski temel bilimlerinden bir tanesidir. Hayatı anlamlandırmamızı sağlayan, merak duygumuzu geliştiren, günlük hayatta karşılaştığımız problemleri sağlıklı bir şekilde çözmemizi sağlayan, mantıksal bir sistemdir. Matematik bu kadar güzelliklere sahipken öğrencilerin her zaman korkulu rüyası olmuştur. İşte Cevher Koleji bu önyargıyı kıran bir okuldur. Matematik dersi  genel anlamda soyut olan, ancak fazla soru çözülerek anlaşılacak bir derstir. Okulumuzda bu husus göz önüne alınarak öğrenciye yaklaşılır. Öğrencilerin derste aktif düşünmeleri sağlanır. Gerek etkinliklere gerekse başka öğretim  yöntem ve tekniklere başvurularak ders daha eğlenceli hale getirilir. Bu şekilde öğrenciler derste hem eğlenir hem öğrenir.  CEVHER KOLEJİNDE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE NELER YAPIYORUZ?

 

Cevher koleji önce güler yüzlü kadrosuyla öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına pozitif enerji sağlıyor. Unutmamak gerekir ki önce sevgi gelir… Biz işimizi severek yapıyoruz.

Fen bilimleri alanında öğrencilerin farklı bakış açıları kazanmaları için klasik yöntemlerden uzak kalmaya özen gösteriyoruz. Öğrencilerimize bir takım bilgileri ve materyalleri hazır olarak vermek yerine yaşayarak ve uygulayarak öğrenmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Öğrencilerin her alanda başarılı olmasını beklemek yerine onlara başarı elde edebilmeleri için nasıl bir yöntem gerekiyorsa onu kullanıyoruz.

Öğrencinin bir sonraki ders yılına hazır hissetmesi için gerekli etkinliklerle pekiştirmeler yapılıyor. Özellikle küçük yaş gruplarında öğrenciye hitap edecek şekilde etkinlikler planlıyoruz. Bazen öğrencilerimizin yaratıcılığından faydalanarak onların sunduğu etkinlikleri uyarlayarak dersimizde kullanıyoruz. Böylelikle onlara duyduğumuz güvende pekişmiş oluyor.

Amacımız fen bilimleri alanını seven, yaşadığı doğa ile ve doğa olayları ile ders konularını pekiştiren, bilimsel gelişmeleri takip eden ve yeni fikirlere açık olan, yeni fikirler üretebilen, ürettiği fikirleri sunabilen, doğaya ve canlılara ilgi duyan ilgisine sevgisini katan gençler yetiştirmek…

Hedeflerimiz arasında bilime olan ilgiyi arttırmak veya ilgi duymayan öğrencilerimizin ilgisini çekmek.. biliyoruz ki çağımızda ülkemize faydalı gençler yetiştirmek için bilim büyük önem taşımaktadır. Sonuca ulaşmak için gerekli aşamalardan geçen öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekleyip, olumlu sonuçlarını görüyoruz ve devam etmesini temenni ediyoruz… 

 

Görsel Sanatlar

GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ

 

SANAT EĞİTİMİ, öznenin duygularını, düşüncelerini, izlenimlerini, algılarını, duyumlarını, yaratıcılığını estetik düzeyde tasarımla vb. bağlamda anlatabilme, kendini bu yolla ifade edebilme amacıyla yapılan eğitimdir.
SANAT EĞİTİMİ, bireyin kendini yaratıcı bağlamda ifade etmesine olanak tanıyan kültüre, araştırmaya dayalı disiplinler arası bir eğitim alanıdır.
SANAT EĞİTİMİ, bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmede yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan tüm eğitim çabasına denir.

SANAT EĞİTİMİ İŞ VE TEMEL SANAT EĞİTİMİNİN AMAÇLARI


a-
Estetik duyarlık kazandırmak ve görsel değerler hakkında bilgilendirmek,
b- Duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığı ile kitlelere iletilmesi gerekliliğini vurgulamak,
c- Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini de geliştirmek,
d- Yaratıcı bir düşünce yapısı kazandırmak,
e- Sürekli görsel çevresini sorgulayan, eleştiren, değer yargılarına sahip olması için değerlendirmeye yönelik davranış biçimlerini vermek,
f- Baktığını gören, algılayan, düşünen ve bir takım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.

Bu bağlamda, Sanat Eğitimini gerekli kılan etmenleri de şöyle sıralayabiliriz:

 

TOPLUMSAL NEDEN: Toplum bir bütündür. Sanat bu bütünlüğü korur ve bunu bozan aksaklıklara karşı çıkar. Bu nedenle de sanat, elit bir tabakaya hizmet etmekten kurtarılmalı ve toplumun tüm bireylerinin yararlanacağı biçime dönüştürülmelidir. Günümüzde sanat eğitimini gerekli kılan en önemli neden; toplumun giderek sanayileşmesi ve insanların mekanik bir ortama yöneltilmesi sonucu bireye duygusal bir takım değerler yüklemedir.
Sanayileşmiş bir toplumda parçalanma ve yabancılaşma söz konusu olduğundan, bir nesneyi bütünüyle yaratmaktan yoksun kalınmıştır. Bu da bireyde yaratma duygusunu geriletmiştir. Bireyin doğrudan madde ile ilişkisi kesilmiştir. Halbuki birey kişiliğine uygun madde, malzeme ile yaratabilir. Bu maddeler ( taş, kil, tel, boya, ağaç, tuğla, yün, mürekkep, alçı vs.) çocukların önüne getirilmelidir. Çocukla, doğa ve madde arasındaki ilişki geliştirilmelidir. 
Makinenin yarattığı formlar canlılıktan yoksundur. Oysa birey bir şey yaratırken, yaparken, kendisinden bir şeyler aktarır. Birey akıp giden zaman içinde kendisinin duyan ve düşünen bir yaratık olduğunu ortaya koymak ister.

 

 

PSİKOLOJİK NEDEN: Bireyi tüm diğer canlılardan üstün kılan tasarım ve yaratma yeteneğidir. Resim-İş ( Görsel Sanat Eğitimi ) dersleri bu yeteneği en özgür uygulama alanıdır. Birey ortaya koyduğu yapıtlarla mutlu olur ve yaşadığı ortamı kendi istediği biçime dönüştürmek ister. Oysa bireyde bulunan yaratma gereksinmesi kısıtlanırsa ruhsal yönden uyumsuz bir insan haline döner. 
Yaratma olayı psikolojik olarak algılamaya yöneliktir. Algı, duyu organlarımız yoluyla çevre hakkında edindiğimiz bilgilerin toplanması ve yorumudur. Birey tam algılayamadığı zaman algının eksik yönünü imgeleme ( hayal gücü ) ile kapatmaya çalışır. Resim-İş derslerindeki çalışmaların ortaya çıkmasında en çok görsel algılar rol oynar.

ESTETİK NEDEN: Estetik, bireyde ayırt edici kuvvettir. Estetik daima güzeli bulmaya çalışır. Güzellik; bir bütünlük, ilginç bir biçim demektir. Bu, seçme olayını beraberinde getirir. Böylece bireyler çevrelerini güzelleştirmek isterler.

SONUÇ OLARAK;  günümüzde ülkeler sanayileşmenin gereğine inandıklarından, sanayileşmenin getirdiği sorunları da eğitimle çözme çabasını göstermektedirler. Kalkınan ülkeler, yaratıcı güçlerini daha verimli yapabilmek için sanat eğitimine gittikçe daha çok önem vermektedirler. Bu nedenle tüm dünyada sanayinin tarihini mühendisten önce sanatçı tayin ediyor. Sanatçı formu yaratıyor, mühendis teknik meseleleri çözüyor. Bu bağlamda ilköğretimden üniversiteye kadar sanat eğitimi gereklidir.

Yabancı Dil Eğitimi

Her gün gelişen ve değişen dünyada durağan kalmak, bireyleri çağ dışına iter. Bu gerçekten yola çıkarak Cevher Koleji, yabancı dil eğitimi kapsamında yoğun İngilizce eğitimine çok önem vermektedir. Günümüz şartlarında yabancı dil öğrenmenin sadece okulda öğretilen bir ders olarak görülmemesi gerektiğinin bilincinde olarak, İngilizce eğitimini cevherlerimizi global bir dünyaya hazırlamada en büyük anahtar olarak görüyoruz. Bu bilinçle Cevher Koleji bünyesinde amacımız; tüm Cevherlerimizi,  kendilerini sadece ana dillerinde değil, dünya dili olan İngilizcede de ifade edebilen, iletişime açık, farklı kültürlere saygılı ve farklı kültürleri keşfetmeyi seven, öğrenmeyi okul sınırlarından dışarıya taşıyabilen ve ömür boyu sürdürebilen bireyler olarak yetiştirmektir.

     Communicative Language Teaching (İletişim Bazlı Dil Öğretimi) metodu baz alınarak yapılandırılan yabancı dil programımız ile Teach English Through English prensibine bağlı kalarak cevherlerimize etkili iletişim geliştirmelerinde gerekli olan tüm becerileri kazandırmak temel hedeflerimizden biridir.

Branş Dersleri

NEDEN CEVHER?

 Bir okul düşünelim. Bilime ve öğrenciye önem veren, temel derslerin yanı sıra öğrenciye milli duyguları maneviyatı öğreten, kendi kişiliğini bulmasını sağlayan, ailesine ve çevresine saygılı her konuda aktif düşünen derslerinde başarılı cevher gibi öğrencileri içinde barındıran, samimi öğretmenleriyle öğrenciye sevgiyle yaklaşan bir okul. Böyle bir okul var mı? Demeyin. Çünkü bu düşündüğümüz okulun diğer adı CEVHER KOLEJİ

 

CEVHERDE MATEMATİK

Matematik günümüzün bilinen en eski temel bilimlerinden bir tanesidir. Hayatı anlamlandırmamızı sağlayan, merak duygumuzu geliştiren, günlük hayatta karşılaştığımız problemleri sağlıklı bir şekilde çözmemizi sağlayan, mantıksal bir sistemdir. Matematik bu kadar güzelliklere sahipken öğrencilerin her zaman korkulu rüyası olmuştur. İşte Cevher Koleji bu önyargıyı kıran bir okuldur. Matematik dersi  genel anlamda soyut olan, ancak fazla soru çözülerek anlaşılacak bir derstir. Okulumuzda bu husus göz önüne alınarak öğrenciye yaklaşılır. Öğrencilerin derste aktif düşünmeleri sağlanır. Gerek etkinliklere gerekse başka öğretim  yöntem ve tekniklere başvurularak ders daha eğlenceli hale getirilir. Bu şekilde öğrenciler derste hem eğlenir hem öğrenir.  


CEVHER KOLEJİNDE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE NELER YAPIYORUZ?

 

Cevher koleji önce güler yüzlü kadrosuyla öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına pozitif enerji sağlıyor. Unutmamak gerekir ki önce sevgi gelir… Biz işimizi severek yapıyoruz.

Fen bilimleri alanında öğrencilerin farklı bakış açıları kazanmaları için klasik yöntemlerden uzak kalmaya özen gösteriyoruz. Öğrencilerimize bir takım bilgileri ve materyalleri hazır olarak vermek yerine yaşayarak ve uygulayarak öğrenmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Öğrencilerin her alanda başarılı olmasını beklemek yerine onlara başarı elde edebilmeleri için nasıl bir yöntem gerekiyorsa onu kullanıyoruz.

Öğrencinin bir sonraki ders yılına hazır hissetmesi için gerekli etkinliklerle pekiştirmeler yapılıyor. Özellikle küçük yaş gruplarında öğrenciye hitap edecek şekilde etkinlikler planlıyoruz. Bazen öğrencilerimizin yaratıcılığından faydalanarak onların sunduğu etkinlikleri uyarlayarak dersimizde kullanıyoruz. Böylelikle onlara duyduğumuz güvende pekişmiş oluyor.

Amacımız fen bilimleri alanını seven, yaşadığı doğa ile ve doğa olayları ile ders konularını pekiştiren, bilimsel gelişmeleri takip eden ve yeni fikirlere açık olan, yeni fikirler üretebilen, ürettiği fikirleri sunabilen, doğaya ve canlılara ilgi duyan ilgisine sevgisini katan gençler yetiştirmek…

Hedeflerimiz arasında bilime olan ilgiyi arttırmak veya ilgi duymayan öğrencilerimizin ilgisini çekmek.. biliyoruz ki çağımızda ülkemize faydalı gençler yetiştirmek için bilim büyük önem taşımaktadır. Sonuca ulaşmak için gerekli aşamalardan geçen öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekleyip, olumlu sonuçlarını görüyoruz ve devam etmesini temenni ediyoruz…